ข้อมูลวีดีโอ

[title]
พัฒนาแอพพลิเคชันด้วย C# กับ MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น (Episode 1)
หมวดหลัก : คอมพิวเตอร์
คงเหลือ : 1
[field_borrow_button]

เนื้อหา

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เรียนรู้พื้นฐานการพัฒนา Windows Application ด้วยภาษา C# กับฐานข้อมูล MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถออกแบบ Windows Forms Application ได้
- สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ได้อย่างคล่องแคล่ว
- สามารถใช้ Visual Studio 2019 ในการพัฒนาโปรแกรมได้
- สามารถจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม MySQL Workbench ได้
- สามารถใช้เทคโนโลยี ADO .NET จัดการฐานข้อมูล MySQL ได้
- สามารถใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) จัดการฐานข้อมูลได้
- สามารถพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก โดยใช้ภาษา C# ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ได้
- นำความรู้ไปต่อยอดทำโปรเจคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบขายหน้าร้าน, ระบบบริหารคลังสินค้า, ระบบจัดการร้านอาหาร เป็นต้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C#
- เหมาะสำหรับคนที่อยากเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูล MySQL
- เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นพัฒนา Windows Application

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ติดตั้งโปรแกรม และ ใช้งาน Computer - Windows ได้
- หากมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
- Visual Studio 2019 (Free), MySQL Workbench 8.0 (Free)